Logo text

Nuselský most
Bitva pokračuje

A GR
31 08 2012

Názorový souboj o pomalování Nuselského mostu pokračuje. Zástupci autorů plánované proměny které jsme oslovili se k celé věci nechtěli písemně vyjadřovat. Zde jsou názory oponentů z řad umělců, teoretiků a architektů. Existují také dvě petice – pro a proti .

„Nuselský most reprezentuje monumentální architektonickou strohost. Je to specifický druh městské sochy-stavby s konkrétní funkcí svého povrchu i své vnitřní dutiny. Tuto sochu-stavbu obestírá silný psycho-historicko-situační příběh. Obávám se, že plánovaná výzdoba pilířů tohoto mostu dodá celému místu a situaci samoúčelný graffiti-estrádní charakter, a samotné umělce „uličníky“ svojí účastí pak domestikuje konkrétním pop-politickým způsobem.“
Tomáš Vaněk

„Nechte kluci Nuselák Nuselákem. Je to krásný a ztepilý velikán. Natřít nepotřebuje. Tam, kam ruka dosáhne, už posprejovanej je, a tak mu to i sluší. Méně je více.“
Krištof Kintera

„Nuselský most rozhodně patří ke kvalitním ukázkám pražské architektury pozdních šedesátých let. Nesouhlasím proto s jeho streetartovou ornamentalizací, protože se takový počin dostane do rozporu s jeho architektonickým konceptem „nahého betonu“. Architektonické památky z té doby se mají přísněji chránit, nikoliv vydávat všanc devastujícím úpravám.“
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

„Jsem zásadně proti plánované proměně pilířů Nuselského mostu. Nevidím pro to žádný rozumný důvod. Naučme se už konečně vnímat beton a jeho estetickou kvalitu. Příkladů využití betonu v současné, ale i historické architektuře, jsou tisíce a je zřejmé, že jej není třeba dále ¨zlidšťovat¨ jakýmkoli dekorem. Negativních příkladu toho, co se stane, když se betonový povrch natře barevným nátěrem je z naší současnosti bohužel už také dost… Věřím, že zvítězí zdravý rozum.“
Jiří Thýn

„Nuselský most je ve své syrové radikalitě jednou z důležitých dominant naší kolektivní paměti. Záměr pomalovat jeho pilíře v rámci akce Nuselák aka Graffiti Bridge degraduje základní myšlenku i architektonické řešení mostu (brutalismus je překrýván dekorací), povaha této akce pak devalvuje pojem Street Art. Jakkoli se tak děje ve veselých barvách, ve výsledku přináší Grafitti Bridge do veřejného prostoru další vizuální smog bez zásadního poselství.“
Hynek Alt

Vždycky jsem si myslel, že mosty mají spojovat. Tohle ale připomíná kruté boje o most u Remagenu, nechci to tedy zbytečně hrotit. Od Honzy Kalába vím, že byli oslovení, aby most pomalovali. Pro staré graffiti harcovníky samozřejmě velká výzva a svůdná představa, práce, za kterou navíc někdo zaplatí. Co nechápu je, v čí hlavě se ten nápad teda vylíhnul a proč na akci nebyla nějaká soutěž, nepředcházela tomu veřejná debata, které se mohli zúčastnit i další, ne jen graffiti umělci. Redukovat argumentaci na to, kdo z writerů je hoden se k věci vyjadřovat, je nefér vůči ostatním, kteří také mají právo na jiný pohled. Je to jako výběrové řízení s jedním kandidátem, kterých je kolem nás hodně, a máme zoufalý pocit, že s tím nic neuděláme (viz třeba truhlíky). A tady jde možná o něco podobného. Proto ta hysterie a vášně na obou stranách, kterou přiživuje i termín realizace. Všichni, kdo mají kritický názor se logický cítí podvedení, protože je někdo připravil o možnost se vyjádřit včas a nedal jim dostatek informací. Shrnuto: Veřejný prostor je nás všech, a ať se most pomaluje, nebo ne, obě strany mají právo na diskuzi. Magistrát by měl o podobném záměru informovat a tuto diskuzi umožnit, nestavět nás před hotovou věc. Je dobře, že se o Nuseláku mluví, je to stavba, která bude asi vždycky budit kontroverze, a je to dobře. Ale proč proboha v Čechách musí vždycky všechno vypadat a dopadnout takhle upatlaně… není divu, že nám pak unikají důležitější věci.
Pavel Kappel

“S ohledem na má osobnostní autorská práva nemohu s Vámi navrženým způsobem realizace umění na mém autorském díle souhlasit a žádám Vás o respektování mých výlučných práv,”
Stanislav Hubička (spoluautor Nuselského mostu)

Malování po pražském Nuselském mostu se nejméně o měsíc odkládá… “Organizátoři i autoři věří, že akce, v jejímž rámci vzniknou dočasné malby na pilířích mostu, který čeká přibližně do dvou let rekonstrukce, proběhne tak, jak byla plánována,” uvedla za organizátory Klára Voskovcová.

TISKOVÁ ZPRÁVA NPÚ
Pokrytí pilířů Nuselského mostu v Praze velkoplošnými graffiti
Praha, 29. 8. 2012
Na základě informací z médií byl Národní památkový ústav, územní pracoviště v hl. m. Praze vyrozuměn, že by v nejbližší době (patrně během září 2012) mělo dojít k pokrytí pilířů Nuselského mostu velkoplošnými graffiti v celé výšce a po celé vnější ploše širší strany pilířů. K této věci vydává NPÚ HMP toto tiskové prohlášení:
Nuselský most je technická stavba, patřící k nejvýznamnějším realizacím svého druhu ve 2. polovině 20. století. Byl zbudován v letech 1965 – 1973 podle vítězného návrhu Ing. arch. S. Hubičky, Ing. S. Kobra a Ing. V. Michálka. Výrazným prvkem mostu jsou mohutné obdélníkové železobetonové pilíře s povrchem z pohledového betonu, charakteristického otiskem bednění z nehoblovaných prken.
Nuselský most je situován na území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice a památkové zóny Nusle. Zároveň se nachází v pohledově exponované části ochranného pásma Pražské památkové rezervace, památky Světového dědictví UNESCO. Z tohoto důvodu je vlastník povinen si k zamýšleným pracím opatřit souhlasné závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a písemné odborné vyjádření územního odborného pracoviště NPÚ v hlavním městě Praze (dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) a dále je potřeba souhlas autorů realizace (dle § 11 zákona č. 121/2000 Sb.). K dnešnímu datu žádný z těchto podkladů není k dispozici.
Navržený barevný nátěr celé vnější plochy pilířů se dle dosavadních informací jeví jako invazivní zásah, a to jak vůči prostředí památkové zóny a širšímu okolí, tak vůči vlastní stavbě. Barva může penetrovat do povrchu betonu a její následné odstranění může být neproveditelné, nebo proveditelné pouze za cenu poškození povrchu pilířů, vysokých nákladů, případně zátěže životního prostředí.

518