Logo text

Figura Obscura

GD
27 02 2014

Výstava Figura Obscura predstavuje výber etablovaných českých a slovenských výtvarníkov, ktorí prezentujú temné tendencie v súčasnej figurálnej maľbe. Autenticky a novátorsky odkrývajú odvrátené stránky ľudstva a nástojčivo reflektujú problémy súčasnej konzumnej spoločnosti.

Výtvarníci Matej Fabian (SK), Martin Gerboc (SK), Jakub Janovský (CZ), Jakub Matuška alias Masker (CZ), Marek Ormandík (SK), Erik Šille (SK), Adam Štech (CZ) a Lubomír Typlt (CZ) nám ukazujú deštruovanú realitu, ktorá v sebe skrýva hlboký nepokoj, neistotu a pocit morálnej a hodnotovej krízy.

Eufória po nežnej revolúcií v Česko-Slovensku v roku 1989 a po vstupe do rôznych politicko-ekonomických zoskupení sľubovala rozšírenie možností a nástup neobmedzenej slobody. Postupne však prichádzalo vytriezvenie. Kríza duchovných hodnôt, konzumizmus, globalizácia a závislosť od nových elektronických médií priniesli nové odtiene neslobody. Odcudzenosť, duchovná prázdnota, problémy identity, násilie a latentný strach živený masmédiami často uväznili človeka v sieti „dobrovoľnej“ neslobody.

Výstava Figura Obscura odráža aj tento obraz modernej doby. Izolované a osamelé figúry na plátnach blúdia v čudnom časopriestore bez vlastného príbehu, zmyslu a smerovania. Človek sa ocitá v zlom a absurdnom sne, ktorý sa prelína s realitou až na nerozoznanie. Autori kladú znepokojujúce otázky o psychike ohrozeného jedinca, o zlyhaní, o bezmocnosti a nemožnosti zmeny. Hrôza, napätie, beštiálnosť a smrť sa však aj napriek odporu stávajú neuchopiteľnou estetickou kategóriou, ktorá nás fascinuje a priťahuje.

Tieto okruhy tém spájajú vystavujúcich umelcov, ktorí ich so zveličením absorbujú do svojich sugestívnych diel. Vďaka bohatým zdrojom inšpirácie, silnej obrazotvornosti i technickej virtuozite objavujú dynamické a progresívne metódy zobrazovania novej figuratívnosti. Priamočiarosť ich maliarskeho prejavu preniká až do podstaty ľudskej duše, do jej najutajenejších a najtemnejších zákutí. Aj keď samotná temnota diel sa prejavuje v rôznorodých tematických i štylistických polohách, figura obscura zostáva u každého z nich človečia, ľudská.

Vizuálna beštiálnosť výjavov umocnená silným expresívnym jazykom, plasticitou a tlmenou farebnosťou je viditeľná u Mateja Fabiana a Jakuba Janovského. Badať tu náznaky divokosti a spontánnosti informelu, neoexpresionizmu, inšpiráciu nemeckým expresionizmom (Edvard Munch, James Ensor), ako aj mytológiou a alternatívnymi subkultúrami. Gestickosť, experimentovanie s farbami a drsnosť pri zobrazovaní ľudského tela (niekedy prestupujúca až do abstraktnej polohy) umocňujú jeho rozporuplnosť a odcudzenosť. Podobné tendencie v maľbe badať aj v spontánnej a impulzívnej tvorbe Mareka Ormandíka. Surovosť a gestickosť jeho maliarskeho prejavu sú podobne ako v tradícii Art Brut odrazom nekonvenčnosti a silných emócií. S odkazom na mytológiu, kresťanstvo i súčasné problémy sa pozerá na človeka-hriešnika, ktorý túži nájsť zmysel života a vykúpenie.

Kontrastom ku gestickej a „špinavej“ maľbe týchto autorov je vizuálne príťažlivá tvorba Erika Šilleho a Jakuba Matušku alias Maskera. Predstavuje zdanlivo pozitívny a podmanivý svet plný groteskných a surreálnych príbehov. Pri hlbšom skúmaní však spod racionálneho výrazu a žiarivých farieb presakujú štipľavá irónia a znepokojujúca úzkosť. Autori prepájajú v maľbe renesančné a moderné tendencie, ako aj súčasný vizuálny jazyk street artu, komiksov, počítačových hier, graffiti, grafického dizajnu a pod. Novovzniknutá spleť absurdných motívov odkazuje na informačný atak a morálnu a hodnotovú krízu dnešného sveta.

Inšpirácia nemeckým expresionizmom nabitým emóciami, barokovou dramatizáciou či hravosťou a absurditou dadaizmu spája tvorbu Adama Štecha a Lubomíra Typlta. Gestickou figuráciou zobrazujú svet zložitých emócií, strachu, vnútorných hrôz a zlyhaní. Osamelé a znepokojujúce postavy sa ocitajú vo zvláštnom časopriestore. Autori tu kladú nástojčivé otázky o dehumanizácii a o problémoch súčasnej globalizovanej kultúry.

Temné a odvrátené stránky ľudstva s odkazom na filozofiu, literatúru, romantických maliarov, nemecký expresionizmus, subkultúry a pod. skúma aj Martin Gerboc. Ťaživé výjavy úpadku a utrpenia ľudskej rasy konfrontujú diváka až na hranici estetického vnímania. Provokujú otázky nielen o márnosti, ničote, smrti a akceptovateľnom zle, ale aj o zmysle a poslaní samotného výtvarného umenia.

/Text: Mgr. Kristína Jarošová, M.A./

Miesto konania výstavy: Galéria SVÚ – Umelka
(v historickej budove Umeleckej Besedy)
na Dostojevského rade 2, v Bratislave

Dátum vernisáže: 5. 3. 2014 (streda) o 18:00

Trvanie výstavy: do 23. 3. 2014 (nedeľa)

Vystavujúci autori:
Matej Fabian (SK), Martin Gerboc (SK), Jakub Janovský (CZ), Jakub Matuška alias Masker (CZ), Marek Ormandík (SK), Erik Šille (SK), Adam Štech (CZ) a Lubomír Typlt (CZ)

Kurátorka výstavy: Mgr. Kristína Jarošová, M.A.

Kontakt na kurátorku výstavy: jaros.kristina@gmail.com

biggboss